Hakkımızda

Şizofreni Dernekleri Federasyonu, ülkemizde ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasını önlemeyi temel görev edinen koruyucu ruh sağlığı anlayışını   toplumun her kademesinde yerleştirmek ve yaşama geçirmek; ruhsal bozukluklar ortaya çıktığında mevcut tüm tedavi olanaklarını hastalıktan muzdarip birey için seferber etmek ve tedavi sonrası bireyin sevmek ve üretmek kapsamındaki yetilerini ifade edebilmesi için olabilen en kapsamlı zemini oluşturmak ufku içinde çalışır. Bu ufukla federasyonumuz,  aşağıdaki öncelikleri görev edinmiştir:

 • Şizofreni hastalarının ve diğer ruhsal hastalıkların tedavisini, rehabilitasyonunu, hasta ve hasta yakınlarının dayanışmasını ve toplumun desteğini sağlamak,
 • Hastaları toplum dışına iten damgalayıcı anlayışlara karşı mücadele etmek, hastaların yasal hakları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmak ve şizofreni ile ilgili bilimsel çalışmalara destek vermek
 • Hasta veya hasta yakını olarak hastalıktan etkilenen bireylerin moralini olabildiğince yüksek düzeye çıkarmak ve bunu devam ettirmek;
 • Hastalığın sebep olduğu işgücü/emek, üretim, zaman ve diğer ekonomik değer kayıplarını en aza indirmek, kişilerde ruhsal, fiziksel ve sosyal iyilik halinin oluşumuna katkı sağlayarak toplumsal fayda oluşturmak;
 • Hastaların hastane ve ev bakımı dışında da sosyal yaşama uyum sağlayabilmeleri ile ailelerin de ortak sorunlar etrafında bir araya gelebilmeleri ve yardımlaşma, paylaşım ve dayanışma için örgütlü davranmayı yönlendirmek ve toplumsal kaynakları harekete geçirmek
 • Hasta ve hasta yakınlarının sorunlarını rahat bir ortamda tartışıp çözümler üretebilmelerini sağlamak, yararlı olacağı düşünülen çeşitli uğraşı, eğlence ve aktiviteler düzenlemek,
 • Federasyon üyesi dernek üyelerinin yiyecek giyecek gibi zorunlu ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle, vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla  sandık kurmak.
 • İlaç ve tedavi, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hakları konusunda bilgilendirmeler yapıp çözümler üretmek, hastaların iş eğitimine destek vermek, sosyal ve mesleki rehabilitasyon konularında çalışmalar yapmak,
 • Tedavi ve rehabilitasyon için gereken tesisleri kurmak; bu amaçla başka kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, geliri amaç doğrultusunda kullanılmak üzere işletmeler kurmak ve buraları sosyal uyumlandırma amacıyla hasta ve hasta yakınları için çalışma merkezleri olarak düzenlemek ve kullanmak,
 • Amacı doğrultusunda her türlü taşınır ve taşınmaz malları iktisap etmek, kiralamak ve bunları tasarruf etmek,
 • Hasta ve hasta yakınlarına sorunları için genel olarak hukuki yardım ve yol göstermelerde bulunmak,
 • Hastalar ve hasta yakınları için barınma ve bakım olanakları sağlamak; hastane, klinik, yurt, pansiyon, kamp, huzurevi, spor tesisleri, lokal ve benzeri tesisler kurabilmek için çalışmalar yapmak,
 • Tıbbi- psikiyatrik buluş ve geliştirmeler için bilimsel çalışmalar yapmak veya bu tür çalışmalara destek vermek ve bu buluş ve gelişmeleri hayata geçirmek için bunların yasal düzenlemelere yansımalarını sağlamak,
 • Bireysel ve giderek toplumsal ruh sağlığı için şizofreni ve diğer ruhsal hastalıkların utanılması ve saklanması gereken hastalıklar olduğu düşüncesini toplum zihninden silerek hastalığın gizli seyir ve varlığına engel olmak için çalışmalar yapmak
 • Toplumun  hastalara karşı anlayışlı, ilgili, duyarlı, şefkatli, sabırlı ve vicdanlı bir tutum edinmesini sağlamak,  hastalık hakkındaki önyargı, damgalama ve yanlış bilgileri yıkmak için uğraş vermek
 • Hastaların manevi ve fiziksel varlıklarının onur kırıcı, aşağılayıcı ve benzeri davranışlara ve insanlık onuruna aykırı durumlara uğramalarını önleyici tedbirler alınması için çalışmalar yapmak ve gerekirse şikayet ve suç duyurularında bulunmak.
 • Federasyona bağlı derneklerin yaptıkları faaliyetlere maddi ve manevi destek sağlamak.